Запроваджено чіткі вимоги для оцінки та визначення ступеня ризику від провадження  діяльності, що дозволяє зосередити увагу органів державного нагляду  на більш ризикових суб’єктах господарювання. Такий підхід сприятиме підвищенню об’єктивності та неупередженості проведення заходів державного нагляду.

При визначенні критеріїв перевірки аналізуються:

  • кількість порушень суб’єктами господарювання вимог законодавства у відповідній сфері, виявлених органом державного нагляду  за період не менше п’яти років (окремо щодо кожного року, виду правопорушення);
  • випадки настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності за період мінімум 5 років, їх масштаб, причин та кількість ;
  • кількісні та якісні характеристики господарської діяльності суб’єктів господарювання у відповідній сфері, що вказують на можливість настання негативних наслідків (масштаб, вид та сфери господарської діяльності, виробничий  потенціал та ресурси, кількість працівників, технічне оснащення, технології та організація виробництва, обсяг випуску продукції, виконання робіт, надання послуг; характеристика об’єктів, на яких провадиться господарська діяльність;
  • кількість об’єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування та робіт підвищеної небезпеки; інші факторів, що можуть призвести до настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності).

Критерії визначаються на основі виявлених зв’язків між негативними наслідками та відповідними кількісними і якісними показниками господарської діяльності суб’єктів господарювання.

Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

Інформація про віднесення суб’єктів господарювання до ступенів ризику узагальнюється в перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному контролю у відповідній сфері господарської діяльності, з розташуванням їх у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту. Використовуватиметься шкала балів із зазначенням діапазонів, що відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;

Перелік оновлюється щорічно, не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, шляхом:

  • здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб’єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, за результатами державного контролю за попередній рік;
  • включення до нього суб’єктів господарювання, що підлягають державному контролю у наступному плановому періоді;
  • розташування всіх включених до нього суб’єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту.

Критерії підлягають перегляду не рідше ніж один раз на три роки.

Визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду:

  1. Залежно від ступеня ризику від провадження господарської діяльності встановлюється періодичність проведення планових заходів державного контролю відповідно до Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.
  2. Періодичність проведення наступного планового заходу державного нагляду щодо відповідного суб’єкта господарювання відраховується від дати закінчення планового періоду, в якому здійснювався захід.
  3. Періодичність проведення планових заходів може змінюватися у разі відсутності суттєвих порушень суб’єктом господарювання вимог законодавства шляхом встановлення відповідного коефіцієнта. Це положення не застосовується до суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.